سـامانه ثبـت نـام او-اسـپرت جهـت صـدور کارت هوشـمند و کـد رهگیـرى طراحـى گردیـده تـا ورزشـکاران پـس از ثبـت نـام وارد سـامانه او-اسـپرت شـده و بتواننـد از کلیـه مزایـاى انجمـن او-اسـپرت اعـم از شـرکت در مسـابقات داخلـى و بیـن المللـى و صـدور حکـم فنـى و شرکت در کارگاه ها و کمپ هاى انجمن استفاده نمایند.